Quy định về tổ chức hội nghị hội thảo trong nước mới nhất 2024

Việc tổ chức các chương trình hội nghị, hội thảo tại các cơ quan đơn vị nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp,… là khá phổ biến hiện nay. Để đảm bảo sự kiện được diễn ra thuận lợi, bạn cần nắm rõ những quy định về tổ chức hội nghị hội thảo trong nước.

Tham khảo bài viết được evoseating chia sẻ sau đây theo quyết định 06/2020/QĐ-TT về tổ chức hội thảo, hội nghị cập nhật nhất!

Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam.
Quy định về tổ chức hội nghị hội thảo trong nước

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế diễn ra tại Việt Nam

1.Xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế:

a) Đơn vị tổ chức gửi đầy đủ hồ sơ xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế cho cơ quan của người có thẩm quyền ít nhất 40 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ít nhất 30 ngày đối với hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền quyết định của người có thẩm quyền.

Hồ sơ xin phép bao gồm:

– Công văn xin phép tổ chức;

– Đề án tổ chức theo Mẫu 01 kèm theo;

– Văn bản có ý kiến của các cơ quan liên quan trong trường hợp các quy định pháp luật khác có yêu cầu;

– Văn bản đồng ý chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế (nếu có).

b) Đối với các chương trình, dự án, phi dự án đã được phê duyệt có hợp phần là tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế nhưng chưa có Đề án tổ chức theo Mẫu 01 kèm theo Quyết định này hoặc cơ quan phê duyệt chương trình, dự án, phi dự án không phải là cơ quan của người có thẩm quyền theo Quyết định này, đơn vị tổ chức cần tiến hành thực hiện theo quy trình được quy định tại khoản 1 của Điều này trước khi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

Quy định về tổ chức hội nghị hội thảo trong nước
Quyết định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam cần chú ý

2.Sau khi được người có thẩm quyền cho phép, đơn vị tổ chức có trách nhiệm sau đây:

a) Tiến hành hội nghị, hội thảo quốc tế theo nội dung và Đề án đã được phê duyệt; thực hiện đúng các quy định về tài chính hiện hành;

b) Chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu, báo cáo, tham luận, tư liệu, số liệu liên quan phát hành trước, trong và sau hội nghị, hội thảo quốc tế và bảo đảm thực hiện quy định về bảo vệ bí mật nhà nước;

c) Báo cáo cơ quan của người có thẩm quyền kết quả tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trong thời gian 15 ngày kể từ khi kết thúc hội nghị, hội thảo quốc tế, đồng gửi cho Bộ Ngoại giao đối với các hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ để tổng hợp (Mẫu 02 kèm theo).

Mẫu quy định về tổ chức hội nghị hội thảo trong nước

Mẫu số 01

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…………Địa điểm, ngày …. tháng …. năm …

ĐỀ ÁN

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về …

Kính gửi: …………………………………

I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 1. Bối cảnh, lý do tổ chức
 2. Mục đích, dự kiến kết quả
 3. Danh nghĩa tổ chức

II. THÔNG TIN CỤ THỂ VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo
 2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có)
 3. Hình thức và công nghệ tổ chức (nếu là hội nghị, hội thảo trực tuyến)
 4. Thành phần tham gia tổ chức: cơ quan phía Việt Nam, cơ quan phía nước ngoài, cơ quan, tổ chức, cá nhân tài trợ (nếu có)
 5. Dự kiến thành phần và số lượng tham dự: số lượng và cơ cấu thành phần đại biểu, bao gồm cả đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài
 6. Thông tin về báo cáo viên/diễn giả người nước ngoài: về lý lịch trích ngang và trình độ chuyên môn

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO (NÊU RÕ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NỘI DUNG)

V. KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

VI. NGUỒN KINH PHÍ TỔ CHỨC

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………..
– Lưu:……….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu maket hội nghị đẹp

Mẫu số 02

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…………Địa điểm, ngày …. tháng …. năm …

BÁO CÁO

Kết quả hội nghị, hội thảo quốc tế về ….

Kính gửi:…………………………………

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 1. Tên hội nghị, hội thảo
 2. Mục đích hội nghị, hội thảo
 3. Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo
 4. Nội dung, chương trình và công tác tuyên truyền của hội nghị, hội thảo
 5. Người chủ trì và đồng chủ trì (nếu có)
 6. Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức (cả phía Việt Nam và nước ngoài)
 7. Thông tin về báo cáo viên
 8. Thành phần tham dự, số lượng, cơ cấu thành phần đại biểu Việt Nam và đại biểu có quốc tịch nước ngoài
 9. Tổng kinh phí (gồm kinh phí từ ngân sách nhà nước, do nước ngoài tài trợ, do nguồn khác)

II. KẾT QUẢ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 1. Kết quả hội nghị, hội thảo
 2. Đánh giá ưu điểm, hạn chế
 3. Những vướng mắc, vấn đề phát sinh trong hội nghị, hội thảo đã hoặc chưa được xử lý (nếu có)
 4. Các văn bản, tuyên bố được ký kết hoặc đưa ra tại hội nghị, hội thảo (nếu có)

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (NẾU CÓ)

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………..
– Lưu:……….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

Mẫu số 03

TÊN CƠ QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
V/v báo cáo tình hình tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế của (Bộ, ngành, địa phương) năm…Địa điểm, ngày ….. tháng …… năm……

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

I. THỐNG KÊ HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM ………… VÀ DỰ KIẾN TỔ CHỨC HOẶC CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM ………

STTTên/Chủ đề hội nghị, hội thảoĐơn vị tổ chứcĐơn vị phối hợpCấp cho phépSố lượng đại biểuChủ đề, nội dung hội nghị, hội thảoThời gian thực hiệnĐịa điểm tổ chứcNguồn, tổng kinh phíTình trạng báo cáo
Người Việt NamNgười nước ngoài
Ở trong nướcTừ nước ngoài vàoĐến từ nước/ tổ chức quốc tế
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM …………
Tổng số:
HỘI NGHỊ, HỘI THẢO DỰ KIẾN TỔ CHỨC VÀ CHO PHÉP TỔ CHỨC NĂM …………
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
Tổng số:

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

 1. Đánh giá tình hình quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế.
 2. Khó khăn, vướng mắc, những sự cố phát sinh (nếu có) và hướng xử lý.
 3. Kinh nghiệm rút ra về công tác tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Nơi nhận:
– Như trên;
– …………..
– Lưu:……….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Chữ ký, đóng dấu)
Họ và tên

Nội thất EVO – Nhà sản xuất ghế hội trường, ghế hội nghị uy tín, chất lượng

Trong không gian nội thất phòng hội nghị, hội trường thì không thể thiếu những sản phẩm ghế hội nghị chất lượng với thiết kế sang trọng, đẳng cấp. Nội thất EVO hiện đang là 1 trong những nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam với đa dạng hơn 100+ mẫu mã đa dạng để quý anh chị lựa chọn. Một số sản phẩm tiêu biểu hiện nay:

Sở hữu showroom ghế với rất nhiều sản phẩm được trưng bày để khách hàng chiêm ngưỡng, quan sát thực tế từ chất liệu, kiểu dáng cho đến màu sắc. Tính đến nay, ghế EVOSeating đã được sử dụng tại hơn 200+ dự án trên toàn quốc như UBND tỉnh Hà Giang, Trung tâm Chính trị Hai Bà Trưng, Nhà văn hóa Đông Anh,…

Showroom ghế với đa dạng các mẫu ghế hội trường chân di động nội thất EVO
Showroom ghế tại Nội thất EVO
Hình ảnh Dự án ghế hội trường tại UBND tỉnh Hà Giang
Dự án UBND tỉnh Hà Giang lắp đặt 250 ghế EVOSeating

Quý anh chị có nhu cầu mua ghế nhà trường, ghế hội nghị. Hãy liên hệ Nội Thất EVO để được tư vấn chi tiết qua Hotline: 0247.1091.555